Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«sierpień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.makowmazowiecki.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Opracowanie dokumentacji budowy centralnej kotłowni przy ul. Przemysłowej wraz z rozbudową miejskiej sieci ciepłowniczej
data opublikowania zdarzenia: 2014-04-17 14:15
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: czwartek 2014-04-17
Data końca składania ofert: piątek 2014-04-25 godz. 11:50
Szczegółowa informacja:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla: a)Budowy centralnej kotłowni miejskiej przy ulicy Przemysłowej w Makowie Mazowieckim (zadanie 1) b)Rozbudowy miejskiej sieci ciepłowniczej (zadanie 2). 2.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: a)Map do celów projektowych, b)Projektów zagospodarowania terenu oraz projektów budowlanych i wykonawczych w zakresie: - budowy centralnej kotłowni miejskiej wodnej wysokotemperaturowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (część architektoniczna wraz z częścią technologiczną), - rozbudowy miejskiej sieci ciepłowniczej, - ewentualnej przebudowy, zabezpieczenia lub usunięcia kolidującej infrastruktury technicznej (naziemnej i podziemnej), zgodnie z warunkami uzyskanymi od gestorów sieci, - tyczenia inwestycji, c)Kosztorysów inwestorskich, d)Przedmiarów robót, e)Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, f)Badań geologicznych gruntu wraz z opinią geotechniczną określającą kategorię obiektów budowlanych i warunków gruntowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463). 3.Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania: a)Warunków technicznych od gestorów sieci na terenach objętych inwestycją, b)Kompletu uzgodnień, wymaganych pozwoleń, opinii i decyzji niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. 4.Dokumentację projektową należy uzgodnić w szczególności z: a)Wszystkimi gestorami i użytkownikami sieci zlokalizowanych na terenie objętym inwestycją, b)Zarządcą drogi gminnej - ul. Przemysłowa w zakresie umieszczenia urządzeń technicznych w pasie drogowym, które nie służą obsłudze ruchu drogowego oraz w zakresie zjazdu z drogi gminnej (ul. Przemysłowa) do nieruchomości, na której będzie zlokalizowana kotłownia miejska, c)Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. 5.Do uzgodnienia należy składać komplet dokumentacji projektowej planowanego przedsięwzięcia. 6.Wymagany okres gwarancji, którego udzieli Wykonawca, wynosi 36 miesięcy od daty końcowego odbioru zadania (podpisania przez Zamawiającego i Wynajmującego końcowego protokołu odbioru). 7.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca usługi, w celu uzyskania informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. 8.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za terminowe uzyskanie uzgodnień, decyzji, postanowień i opinii niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 9.Wykonawca przeniesie na Zamawiającego przysługujące mu majątkowe prawa autorskie wraz z własnością wszystkich egzemplarzy dokumentacji, objętych przedmiotem zamówienia oraz ich wersji elektronicznych. Wykonawca przenosi na Zamawiającego również prawo zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich. 10.Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z : a)Warunkami określonymi w niniejszej SIWZ, b)Warunkami technicznymi określonymi przez Zamawiającego oraz wszystkich gestorów sieci, które znajdują się na terenie objętym inwestycją, c)Obowiązującymi normami, przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, tj. m.in.: - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389), - Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami szczególnymi właściwymi dla każdej z projektowanych branż, - Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.), - Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.), - Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), - Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), - Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), - Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232). - Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463). 11.Dokumentacja powinna uwzględniać specyfikę projektowanych obiektów w stopniu gwarantującym ich prawidłową realizację i eksploatację. 12.Przedmiot zamówienia określony w niniejszej SIWZ należy wykonać oddzielnie dla każdego z zadań w wersji elektronicznej (pliki pdf) oraz w wersji papierowej w następującej ilości egzemplarzy: a)Projekt budowlany po 6 egz., b)Projekt wykonawczy (wraz ze schematem tyczenia inwestycji) po 6 egz., c)Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych po 4 egz., d)Przedmiary robót po 2 egz., e)Kosztorysy inwestorskie po 2 egz. 13.W przypadku uzupełnień bądź usuwania wad w dokumentacji projektowo-kosztorysowej Wykonawca zobowiązany jest zapewnić aktualność kosztorysów inwestorskich przez okres 4 miesięcy licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag. 14.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić aktualność wszystkich niezbędnych uzgodnień i opinii dokumentacji projektowej przez okres minimum 12 miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag. 15.Jeżeli od dnia zarejestrowania map do celów projektowych przez właściwy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej do czasu przekazania projektu budowlanego Zamawiającemu upłynie okres ważności map, wymagany przez właściwe organy, Wykonawca dokona aktualizacji tychże map. 16.W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia na realizację robót budowlanych dla przedmiotowego przedsięwzięcia, aż do czasu wyłonienia wykonawcy robót, Wykonawca będzie przygotowywał odpowiedzi na pytania ewentualnych wykonawców robót, udzielał wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji oraz dokonywał ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień), których konieczność wprowadzenia wynikać będzie z zadawanych pytań a także wniesionych odwołań i udzielanych odpowiedzi w ramach przedmiotowego postępowania, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, w ramach otrzymanego wynagrodzenia za przedmiot niniejszego zamówienia. Wykonawca związany jest zobowiązaniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim jeżeli procedura wyłonienia wykonawcy robót zostanie rozpoczęta nie później jak 1 października 2015 r. 17.Zamawiający określa następujący zakres merytoryczny do opracowania dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej: a)Planuje się budowę miejskiej kotłowni o wydajności 9 MW, wysokoparametrowej, wodnej, opalanej węglem - miał; kotłownia wytwarzać będzie ciepło dla potrzeb co i cwu; b)Projektowane przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o numerach ew. 25/1; 26/1; 2691/11 (obecnie działki nieuzbrojone oraz niezagospodarowane - łączna pow. działek 1.0409 ha) przy ul.Przemysłowej w Makowie Mazowieckim, działki aktualnie są własnością jst-Miasta Maków Mazowiecki; dla tegoż terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - zapisy w planie pozwalają na realizację planowanej inwestycji; c)Należy zaprojektować: - budynek kotłowni - część technologiczna (produkcyjna) wraz z zapleczem socjalnym dla pracowników oraz częścią biurową dla zarządu i administracji; budynek należy zaprojektować w technologii oraz rozwiązaniach pozwalających na jego rozbudowę w celu zwiększania w przyszłości mocy kotłowni ponad 9 MW; należy opracować wszystkie branże (architektoniczna, elektryczna wraz z oświetleniem terenu kotłowni, sanitarna, technologiczna, telekomunikacja, CCTV, SSWIN, SAP) - kominy wraz z instalacją odpylania (cyklony oraz filtry tkaninowe ograniczające emisję pyłów); - skład opału oraz skład żużla (powierzchnię składu opału należy opracować dla 4-miesięcznego zapasu węgla przy składowaniu do 1,5 m wysokości, skład żużla - 10% składu opału); - komunikację - drogi wewnętrzne, chodnik, plac manewrowy, parkingi, zjazd publiczny z drogi gminnej (z działki nr 65) do kotłowni (na działkę nr 2691/11); - wagę samochodową wraz z portiernią; - taśmociąg węgla oraz taśmociąg żużla; - przyłącze wod.-kan. (dostawa wody oraz odprowadzanie ścieków do/z sieci należących do MPUK Sp. z o.o. w Makowie Mazowieckim umiejscowionych w drodze gminnej (ul.Przemysłowa, dz. Nr 65); - kanalizację deszczową w celu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych oraz dachów budynków (dotyczy działek 25/1; 26/1; 2691/11) - projektowaną kanalizację należy wyposażyć w separator substancji ropopochodnych oraz włączać do miejskiej kanalizacji deszczowej (właściciel - Miasto Mazowiecki) w drodze gminnej (ul.Przemysłowa, dz. Nr 65); - zasilanie obiektu w energię elektryczną ze stacji trafo (PGE Dystrybucja SA) zlokalizowanej na sąsiedniej nieruchomości; - ogrodzenie terenu wraz utworzeniem strefy izolacyjnej (2-3 metrowy pas zieleni; nasadzenia drzewa/krzewy szybkorosnące, zimozielone); Projekt kotłowni o mocy 9 MW (wodnej, węglowej, wysokoparametrowej) należy opracować z zastosowaniem technologii przyjaznych środowisku (BAT) d)Należy zaprojektować sieć ciepłowniczą (preizolowaną, wysokoparametrową) tj. odcinek ok. 500 mb łączący budynek projektowanej kotłowni z miejską siecią ciepłowniczą c2x250 (właściciel JUMA Sp. z o.o. w Makowie Mazowieckim) zlokalizowaną na działce o nr ew. 2692/1 - przebieg sieci należy poprowadzić przez działki 2691/11 (początek robót); 65; 456/2; 456/1; 457; 2692/2; 2692/1 (koniec robót) - działki stanowią własność Miasta Maków Mazowiecki poza działką 457, której właścicielem jest Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu w Makowie Mazowieckim; w działkach tych zlokalizowana jest naziemna i podziemna infrastruktura techniczna: wodociąg, kanalizacja sanitarna; kanalizacja deszczowa, gaz, energia elektryczna..

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Wojcińska - Tańska
  data wytworzenia informacji: 2014-04-17
 • zdarzenie opublikował: Robert Konarzewski
  data dodania: 2014-04-17 14:03
 • zmodyfikował: Robert Konarzewski
  ostatnia modyfikacja: 2014-04-17 14:07
Załączniki:
 • Ogłoszenie22.6kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Robert Konarzewski
   data dodania: 2014-04-17 14:05
 • SIWZ136.09kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Wojcińska - Tańska
   data wytworzenia informacji: 2014-04-17
  • załącznik opublikował: Robert Konarzewski
   data dodania: 2014-04-17 14:08
 • Załącznik nr 149kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Wojcińska - Tańska
   data wytworzenia informacji: 2014-04-17
  • załącznik opublikował: Robert Konarzewski
   data dodania: 2014-04-17 14:10
 • Załącznik nr 238kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Wojcińska - Tańska
   data wytworzenia informacji: 2014-04-17
  • załącznik opublikował: Robert Konarzewski
   data dodania: 2014-04-17 14:10
 • Załącznik nr 2a32kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Wojcińska - Tańska
   data wytworzenia informacji: 2014-04-17
  • załącznik opublikował: Robert Konarzewski
   data dodania: 2014-04-17 14:13
 • Zalącznik nr 334.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Wojcińska - Tańska
   data wytworzenia informacji: 2014-04-17
  • załącznik opublikował: Robert Konarzewski
   data dodania: 2014-04-17 14:14
 • Załącznik nr 494kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Wojcińska - Tańska
   data wytworzenia informacji: 2014-04-17
  • załącznik opublikował: Robert Konarzewski
   data dodania: 2014-04-17 14:14
 • Załącznik nr 560.98kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Wojcińska - Tańska
   data wytworzenia informacji: 2014-04-17
  • załącznik opublikował: Robert Konarzewski
   data dodania: 2014-04-17 14:15
 • Załącznik nr 6188.87kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Wojcińska - Tańska
   data wytworzenia informacji: 2014-04-17
  • załącznik opublikował: Robert Konarzewski
   data dodania: 2014-04-17 14:16
 • Załącznik nr 6a672.16kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Wojcińska - Tańska
   data wytworzenia informacji: 2014-04-17
  • załącznik opublikował: Robert Konarzewski
   data dodania: 2014-04-17 14:18
 • Załącznik nr 6b189.31kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Wojcińska - Tańska
   data wytworzenia informacji: 2014-04-17
  • załącznik opublikował: Robert Konarzewski
   data dodania: 2014-04-17 14:19
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
data opublikowania zdarzenia: 2014-04-28 16:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Nina Małgorzata Rakowska
  data dodania: 2014-04-28 15:13
Załączniki:
[drukuj]