Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Kalendarium

«listopad 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.makowmazowiecki.pl

Treść strony

Z dniem 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195), która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

Przedmiot petycji

Zgodnie z ustawą o petycjach, przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O uznaniu pisma za petycję decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Kto może złożyć petycję?

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów - w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

W jakiej formie można wnieść petycje?

Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Co powinna zawierać petycja?

Petycja powinna zawierać:

 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
 3. oznaczenie adresata petycji;
 4. wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, o którym mowa powyżej wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego - w przypadku gdy petycja jest składana w interesie podmiotu trzeciego.

Termin załatwienia petycji

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące. Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem - w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Petycja wielokrotna

Ustawa o petycjach przewiduje również instytucję tzw. „petycji wielokrotnej”. W świetle uregulowań ww. ustawy, jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W takim przypadku, na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa powyżej.

W przypadku petycji wielokrotnej sposób jej załatwienia jest ogłaszany na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego. Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

Petycje kierowane do Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki

ROK 2023

Petycja w sprawie utworzenia specjalnych stref ekonomicznych

Petycja w sprawie równego traktowania i sprawiedliwego dostępu do obiektów użyteczności publicznej w postaci boiska miejskiego i boiska typu Orlik znajdujących się w Makowie Maz. przy ul. Sportowej.

Metryka

 • data wytworzenia: 2023-05-24
 • opublikował: Małgorzata Karczewska
  data publikacji: 2023-05-24 15:19
 • zmodyfikował: Małgorzata Karczewska
  ostatnia modyfikacja: 2023-05-24 15:22

ROK 2022

Petycja w sprawie naprawy programu ochrony powietrza Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "KOMINKI i PIECE"

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Karczewska
  data publikacji: 2022-12-20 14:29
 • zmodyfikował: Małgorzata Karczewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-20 14:30

Petycja Cechu Zdunów Polskich w sprawie naprawy programu ochrony powietrza

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Karczewska
  data publikacji: 2022-03-09 14:35
 • zmodyfikował: Małgorzata Karczewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-09 15:13

Petycja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece w sprawie naprawy programu ochrony powietrza

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Karczewska
  data publikacji: 2022-03-09 14:34
 • zmodyfikował: Małgorzata Karczewska
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-09 15:13

ROK 2021

ROK 2020

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Petycja w sprawie zakupu środków ochronnych w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Petycja dotycząca remontu nawierzchni asfaltowej na ul. Konstytucji 3 maja

Rok 2019

Petycja ws. podwyższenia opłat za wywóz odpadów komunalnych

Petycja ws. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Miasta Makowa Mazowieckiego

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

Petycja ws. Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

ROK 2018

Petycja ws. wdrożenia systemu głosowania imiennego oraz transmisji sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

Petycja w sprawie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Petycja w sprawie ulicy Iwaszkiewicza

ROK 2017

Petycja w sprawie rejestru umów

Petycja w sprawie Mikroporad

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 52504
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-09-29 13:34