Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«czerwiec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.makowmazowiecki.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Przebudowa ulic na Osiedlu Grzanka wraz z montażem separatora w ulicy Sportowej - etap IV - ulica Jodłowa
data opublikowania zdarzenia: 2015-03-11 10:30
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: środa 2015-03-11
Data końca składania ofert: czwartek 2015-03-26 godz. 09:50
Szczegółowa informacja:

Zadanie obejmuje przebudowę ulicy Jodłowej w zakresie wymiany nawierzchni oraz budowy kanalizacji deszczowej i stanowi kontynuację przebudowy dróg gminnych na Osiedlu Grzanka. 1.Roboty rozbiórkowe: rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego; rozebranie obrzeży chodnikowych, krawężników betonowych i chodników z płyt betonowych oraz kostki brukowej. Wykonawca zobowiązany będzie do zagospodarowania materiału rozbiórkowego we własnym zakresie i na własny koszt, natomiast materiał sypki w postaci ziemi - w przypadku nadwyżki - Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu i przewiezienia we wskazane przez niego miejsce (do 5 km). 2.Branża drogowa: Ul. Jodłowa (wspólna strefa - ciąg pieszo-jezdny) - wykonanie nawierzchni ulicy z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (kolor szary), wykonanie zjazdów do posesji z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (kolor czerwony), wykonanie dojść do posesji (furtki) z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm (kolor szary); przechył jezdni jednostronny. Podbudowę oraz niweletę należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną i przedmiarową, analogicznie rzecz dotyczy obrzeży i krawężników. W ulicy należy wykonać jednostronny ściek przykrawężnikowy z zaniżonej betonowej kostki brukowej w dwóch rzędach o szerokości 20 cm. Zamówienie obejmuje również wykonanie w pasie drogowym ulicy Jodłowej następujących robót: obsianie gruntu trawą (projektowana zieleń) z zastosowaniem ziemi urodzajnej; regulację znajdujących się w pasie drogowym studni kanalizacji sanitarnej, skrzynek wodociągowych; hydrantów, studni teletechnicznych (w razie stwierdzenia złego stanu technicznego należy dokonać ich wymiany bądź naprawy); regulację bram wjazdowych/furtek na posesje po urządzeniu nowych zjazdów/dojść (dostosowanie do nowej niwelety). Dokumentacja projektowa nie zawiera dojść do furtek dla 5 nieruchomości jednorodzinnych zlokalizowanych w ulicy Jodłowej (o numerach porządkowych 1, 2, 9, 17, 19) Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić podczas prowadzenia prac wykonanie w/w dojść o powierzchni i parametrach odpowiadających dojściom uwzględnionym w dokumentacji. 3.Kanalizacja deszczowa: Zadanie w zakresie branży sanitarnej obejmuje budowę kanalizacji deszczowej z rur PVC Dz 0,315 m długości całkowitej 152,00 m, przykanaliki Dz 0,20 m długości całkowitej 21 m, typowe ściekowe wpusty uliczne (oznaczone w dokumentacji jako WP 136, WP 137, WP 138, WP 139 i WP 140) oraz studnie deszczowe (oznaczone w dokumentacji jako S79, S80, S81 i S82) - szczegóły znajdują się w załączonej do SIWZ dokumentacji technicznej. Ponadto na Wykonawcy ciąży obowiązek wykonania monitoringu wybudowanej kanalizacji deszczowej. 4.Adres inwestycji: Maków Mazowiecki, województwo mazowieckie, powiat makowski, Osiedle Grzanka - ulica JODŁOWA. Ulica ta stanowią drogę gminną będącą własnością Miasta Maków Mazowiecki. 5.Charakterystyka ulicy: Ulica, na której będą prowadzone roboty budowlane będące przedmiotem niniejszego zamówienia, położona jest na Osiedlu Grzanka w Makowie Mazowieckim; przy ulicy zlokalizowana jest typowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (brak zakładów produkcyjnych, baz, składów); ulica stanowi obsługę komunikacyjną mieszkańców; kategoria ruchu KR1 (obecna i planowana); klasa D (obecna i planowana); projektowana prędkość 30 km/h; w pasie drogowym znajduje się uzbrojenie: sieć teletechniczna, wodociąg oraz kanalizacja sanitarna. 6.Zamówienie obejmuje: Prace określone w dokumentacji załączonej do SIWZ, w niniejszym opisie oraz wszelkie roboty, które są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, w tym wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Zamawiający dysponuje przedmiarami robót, które załącza do SIWZ jako materiał pomocniczy i uzupełniający w stosunku do dokumentacji projektowej. Cenę ryczałtową należy określić na podstawie dokumentacji projektowej, STWiOR, postanowień SIWZ, przedmiarów i wizji w terenie. Na Wykonawcy ciąży obowiązek przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną w postaci papierowej i elektronicznej (format dxf, układ 2000 postać wektorowa). 7.Zamawiający wymaga aby: 1)W składanej ofercie Wykonawca przewidział koszty robót przygotowawczych (np. zabezpieczenie placu budowy, ustawienie obiektów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie istniejących obiektów przed uszkodzeniami), których nie zawierają przedmiary robót, a które Wykonawca wykonuje we własnym zakresie bez dodatkowego wynagrodzenia. Dla potrzeb realizacji zamówienia Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie dostawę energii (oraz inne ewentualne media). 2)Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca robót budowlanych aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. W ramach wizji lokalnej należy sprawdzić zgodność danych podanych w dokumentacji z rzeczywistością, a w szczególności: -lokalizacje i ukształtowanie terenu, -istniejące przeszkody i kolizje widoczne na zewnątrz, -stan zagospodarowania i uzbrojenia terenu przyszłego placu budowy widoczny na zewnątrz (w tym zabezpieczenie placu budowy w energię elektryczną oraz wodę), - możliwości zagospodarowania placu budowy, w tym składowania materiałów. 3) Wykonawca przestrzegał warunków prowadzenia robót zawartych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących część składową dokumentacji projektowej. Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205 Roboty ziemne, wymagania i badania. W rejonie istniejącego i projektowanego uzbrojenia roboty ziemne należy wykonywać ręcznie pod nadzorem gestorów sieci. 4) Wykonawca stosował materiały i urządzenia zgodne z normami i przepisami prawa oraz dopuszcza stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do przedstawionych w dokumentacji technicznej o takich samych parametrach i normach, gwarantujących utrzymanie tego samego efektu użytkowego, technicznego oraz identycznej trwałości i bezpieczeństwa użytkowania. 5) Wykonawca przewidział, iż zamówienie obejmuje również zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz kompletowanie dokumentacji obejmującej zakres robót objętych przedmiotem zamówienia; naprawę zinwentaryzowanych jak i niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót, pokrycie kosztów usunięcia niewypałów, niewybuchów i amunicji odkrytych w trakcie robót, uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego. 6) Wykonawca przewidział, iż Zamawiający nie przewiduje wypłaty odszkodowań właścicielom posesji za szkody zawinione przez Wykonawcę powstałe podczas budowy. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dokonywania uzgodnień z właścicielami posesji dotyczących wejścia z robotami, minimalizacji szkód oraz ponoszenia kosztów z tym związanych. 7) Wykonawca udzielił gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy. Okres gwarancji należy wskazać w ofercie, wybierając 36 lub 60 miesięcy. W sytuacji gdy nie wypełnione zostaną punkty oferty mające wpływ na jej ocenę - oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp (Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3)..http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=33541&rok=2015-03-11

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Robert Konarzewski
  data dodania: 2015-03-11 09:22
Załączniki:
 • Ogłoszenie23.99kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Robert Konarzewski
   data dodania: 2015-03-11 09:33
 • SIWZ385.09kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Robert Konarzewski
   data dodania: 2015-03-11 09:34
 • Załącznik nr 123MB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Robert Konarzewski
   data dodania: 2015-03-11 09:44
 • Załącznik nr 1a15.1MB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Robert Konarzewski
   data dodania: 2015-03-11 10:02
 • Załącznik nr 2622.62kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Robert Konarzewski
   data dodania: 2015-03-11 10:08
 • Załącznik nr 2a294.37kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Robert Konarzewski
   data dodania: 2015-03-11 10:09
 • Załącznik nr 31.1MB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Robert Konarzewski
   data dodania: 2015-03-11 10:11
 • Załącznik nr 3a164.2kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Robert Konarzewski
   data dodania: 2015-03-11 10:51
 • Załącznik nr 496.5kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Robert Konarzewski
   data dodania: 2015-03-11 10:25
 • Załącznik nr 561kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Robert Konarzewski
   data dodania: 2015-03-11 10:26
 • Załącznik nr 666kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Robert Konarzewski
   data dodania: 2015-03-11 10:26
 • Załącznik nr 754kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Robert Konarzewski
   data dodania: 2015-03-11 10:27
 • Załącznik nr 883kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Robert Konarzewski
   data dodania: 2015-03-11 10:28
 • Załącznik nr 9253.91kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Robert Konarzewski
   data dodania: 2015-03-11 10:29
 • Załącznik nr 1057kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Robert Konarzewski
   data dodania: 2015-03-11 10:30
Zapytania i odpowiedzi
data opublikowania zdarzenia: 2015-03-18 11:35
Typ zdarzenia: wyjaśnienie
Oznaczenie: Zapytania
Szczegółowa informacja:

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późno zm.) Zamawiający przekazuje zapytania wraz z wyjaśnieniami odnośnie przetargu nr WIK.271.ZP.1.2015 na "Przebudowę ulic na Osiedlu Grzanka wraz z montażem separatora w ulicy Sportowej -etap IV -ulica Jodłowa" .

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Robert Konarzewski
  data dodania: 2015-03-18 11:30
Załączniki:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
data opublikowania zdarzenia: 2015-03-30 14:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Szczegółowa informacja:

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Miasto Maków Mazowiecki informuje, ze w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o numerze WIK.271.ZP.1.2015 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówien Publicznych -Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z poźn. zm.) dla zadania pod nazwą "Przebudowa ulie na Osiedlu Grzanka wraz z montażem separatora w ulicy Sportowej -etap IV ulica Jodłowa" przeprowadzonego w dniu 26 marca 2015 roku -wybrany zostal Wykonawca:

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Robert Konarzewski
  data dodania: 2015-03-30 13:31
 • zmodyfikował: Robert Konarzewski
  ostatnia modyfikacja: 2015-03-30 13:35
Załączniki:
[drukuj]