Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

  • URZĄD MIEJSKI

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
:
:
:

Wybrany rok: 2019

Odnaleziono pozycji: 20

przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony
okres składania ofert od czwartek 2019-11-14 godz. 15:35 do piątek 2019-11-22 godz. 09:50
 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych wskazanych w załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Miasto Maków Mazowiecki jest uprawnione do przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz udzielenia zamówienia w imieniu wszystkich jednostek...
zapytanie o cenę
status postępowania: zakończony
Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usług ochrony i monitoringu obiektów: Urząd Miejski ul. Stanisława Moniuszki 6, Siłownia Miejska ul.Rickovera 1, Stadion Miejski ul. Sportowa 11, Świetlica Środowiskowa ul. Stanisława Moniuszki 6A w Makowie Mazowieckim.
zapytanie o cenę
status postępowania: zakończony
Miasto Maków Mazowiecki wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 1 000 (słownie: jeden tysiąc) obligacji o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych). Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2019 roku w jednej serii A19 na kwotę 1 000 000,00 zł, z terminem...
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony
okres składania ofert od poniedziałek 2019-09-16 godz. 15:25 do wtorek 2019-10-01 godz. 09:50
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie odcinka ulicy Przemysłowej w Makowie Mazowiecki w ramach Programu ,,Fundusz Dróg Samorządowych na 2019 rok” realizowanego przez Wojewodę Mazowieckiego. Zadanie obejmować będzie budowę kanalizacji deszczowej oraz linii oświetlenia ulicznego w ulicy Przemysłowej. Ulica zostanie poddana przebudowie, zmiany obejmować...
zapytanie o cenę
status postępowania: zakończony
Przedmiotem zamówienia jest całodobowa obsługa eksploatacyjna i konserwacja kotłowni w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ulicy Sportowej 9 i Pawilonu Sportowego przy ulicy Sportowej 11 w Makowie Mazowieckim, opalanych paliwem stałym (węgiel, ekogroszek) dostarczonym przez właścicieli budynków w sezonie grzewczym 2019 - 2020.
zapytanie o cenę
status postępowania: zakończony
Przedmiotem zapytania  ofertowego są sukcesywne dostawy workowanego eko-groszku - o parametrach nie gorszych niż: kaloryczność (wartość opałowa) min 26 MJ/kg, zawartość popiołu - max. 8%, zawartość siarki max. 0,6%, granulacja 5-25mm do budynku: Pawilonu Sportowego w Makowie Mazowieckim, ul. Sportowa 11, 06-200 Maków Mazowiecki
zapytanie o cenę
status postępowania: zakończony
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sygnału Internetowego wraz z podłączeniem od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r. do: 90 beneficjentów ostatecznych z terenu Miasta Maków Mazowiecki (u każdego beneficjenta znajduje się jeden komputer zainstalowany z ww. projektu); 4 jednostek podległych Miastu (Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2, Miejski Dom Kultury i Świetlica...
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony
okres składania ofert od poniedziałek 2019-07-29 godz. 13:00 do wtorek 2019-08-06 godz. 09:50
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych dla szkół i przedszkoli Miasta Maków Mazowiecki. Zamówienie zostało podzielone na 9 części wśród których znalazły się: świeże pieczywo i wyroby cukiernicze, przetwory mrożone, nabiał, artykuły ogólnospożywcze, ryby, świeże warzywa, owoce, jaja, świeże mięso drobiowe, świeże mięso wieprzowe i wołowe,...
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony
okres składania ofert od wtorek 2019-07-09 godz. 11:05 do środa 2019-07-24 godz. 10:00
Dostawa miału z węgla kamiennego w ilości 3 650,00 ton (słownie: trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt ton) franco magazyn JUMA Sp. z o.o. w Makowie Mazowieckim ul. Przemysłowa 9 oraz dostawa węgla kamiennego w sortymencie GROSZEK I w ilości 400,00 ton (słownie: czterysta ton) franco magazyn JUMA Sp. z o.o. w Makowie Mazowieckim ul. Przemysłowa 9. Zamawiający nie jest zwolniony z...
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony
okres składania ofert od poniedziałek 2019-06-10 godz. 16:00 do wtorek 2019-06-25 godz. 09:50
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ulicy Długiej. Zadanie polegało będzie na wykonaniu nawierzchni na drodze gminnej gruntowej z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości 5 cm na uprzednio przygotowanej podbudowie. MODERNIZACJA NAWIERZCHNI JEZDNI ULICA DŁUGA (krótki odcinek 300 metrów od skrzyżowania z ulicą Armii Krajowej) – ulica zostanie poddana remontowi polegającemu na:...
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony
okres składania ofert od wtorek 2019-05-21 godz. 16:20 do środa 2019-06-05 godz. 09:50
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykończeniem budynku znajdującego się na działkach o nr ew. 969/14, 968/11 i 969/12 przy ulicy Moniuszki pełniącego funkcję Klubu Seniora wraz jego wyposażenie w meble oraz urządzenia i sprzęt rehabilitacyjno-ruchowy. Opis zadania: I. Część I zamówienia – Utworzenie Klubu Seniora Branża budowlana Termomodernizacja...
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony
okres składania ofert od poniedziałek 2019-04-15 godz. 15:35 do wtorek 2019-04-30 godz. 09:50
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie Skweru Duńskiego – parku miejskiego – miejsca rekreacji i wypoczynku. Zadanie obejmuje roboty w zakresie branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej oraz związane z wyposażeniem w urządzenia sportowe i rekreacyjne dla dzieci. W wyniku realizacji zadania powstanie w parku siłownia zewnętrzna oraz plac zabaw dla dzieci...
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony
okres składania ofert od poniedziałek 2019-04-08 godz. 14:00 do środa 2019-04-24 godz. 09:50
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbudowie ulicy Zachodniej i ulicy Przemysłowej w Makowie Mazowiecki w ramach ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” realizowanego przez Wojewodę Mazowieckiego. Zadanie obejmować będzie budowę kanalizacji deszczowej oraz linii oświetlenia ulicznego w ulicy Zachodniej i...
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony
okres składania ofert od środa 2019-03-20 godz. 15:45 do czwartek 2019-03-28 godz. 10:50
Przedmiotem zamówienia są dostawy sprzętu komputerowego i elektronicznego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu ,,Podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki” dla Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Władysława Broniewskiego w Makowie Mazowieckim, ul. Sportowa 9 i Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w...
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony
okres składania ofert od środa 2019-03-13 godz. 14:35 do czwartek 2019-03-28 godz. 09:50
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie Skweru Duńskiego – parku miejskiego – miejsca rekreacji i wypoczynku. Zadanie obejmuje roboty w zakresie branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej oraz związane z wyposażeniem w urządzenia sportowe i rekreacyjne dla dzieci. W wyniku realizacji zadania powstanie w parku siłownia zewnętrzna oraz plac zabaw dla dzieci...
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony
okres składania ofert od wtorek 2019-03-05 godz. 14:25 do środa 2019-03-20 godz. 09:50
Zadanie obejmować będzie budowę kanalizacji deszczowej oraz linii oświetlenia ulicznego w ulicy Zachodniej i Przemysłowej. W zakresie branży drogowej ulica Zachodnia zostanie przebudowana, zmiany obejmować będą poszerzenie jezdni do 6,0 metrów oraz utworzenie jednostronnego ciągu pieszo – rowerowego. Ulica Przemysłowa zostanie poddana przebudowie, zmiany obejmować będą wyznaczenie...
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony
okres składania ofert od środa 2019-02-27 godz. 15:30 do poniedziałek 2019-03-11 godz. 09:50
Przedmiotem zamówienia są dostawy sprzętu komputerowego i elektronicznego wraz z oprogramowaniem oraz pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu ,,Podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki” dla Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Władysława Broniewskiego w Makowie Mazowieckim, ul. Sportowa 9 i Szkoły Podstawowej Nr 2...
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony
okres składania ofert od środa 2019-02-20 godz. 09:15 do czwartek 2019-03-07 godz. 12:00
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Maków Mazowiecki. Przedsięwzięcie obejmuje 3 etapy, a mianowicie: 1) Budowę kanalizacji sanitarnej w Makowie Mazowieckim w ulicach: Przemysłowa, Ciechanowska – ETAP I; 2) Budowę kanalizacji sanitarnej w Makowie Mazowieckim w ulicach: Ciechanowska, Rolna, Wiejska – ETAP II; 3)...
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony
okres składania ofert od czwartek 2019-01-10 godz. 13:50 do piątek 2019-01-25 godz. 09:50
Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej oraz budowa kanału deszczowego od ulicy Kolejowej do istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy Kopernika. BRANŻA DROGOWA Zadanie w zakresie branży drogowej obejmuje cięcie oraz mechaniczną rozbiórkę nawierzchni bitumicznych jezdni ulicy Kopernika i Kolejowej wraz z wywozem i utylizacją materiału z...
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony
okres składania ofert od piątek 2019-01-04 godz. 10:35 do poniedziałek 2019-01-21 godz. 09:50
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Zachodniej w zakresie wykonania nawierzchni ulicy z kostki brukowej betonowej wraz z jednostronnym chodnikiem i zjazdami oraz budową kanalizacji deszczowej. Zadanie jest kontynuacją zadania realizowanego w 2017 roku polegającego na przebudowie ulic na Osiedlu Bursztynowa. BRANŻA DROGOWA Początek pikietaża projektowanego odcinka, km 0+000,00,...

Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim

ul. Stanisława Moniuszki 6
06-200 Maków Mazowiecki

Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu
31 8917 0001 0012 5585 2000 0010

NIP: 757-10-01-456, REGON: 000524803

Dane kontaktowe

tel. +48 29 717 10 02, fax. +48 29 717 15 07

e-mail: urzad@makowmazowiecki.pl

FB: www.facebook.com/ummakowmazowiecki

Godziny urzędowania

Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim pracuje:

w poniedziałek, środę, czwartek w godzinach od 8.00 do 16.00

we wtorek od 8.00 do 17.00

w piątek od 8.00 do 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 783327
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-09 15:56

Stopka strony