Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

RADA MIEJSKA

Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Mieście.

Do wyłącznej właściwości Rady należy:

 • uchwalanie i zmiana Statutu,

 • ustalanie wynagrodzenia Burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

 • powoływanie i odwoływanie na wniosek Burmistrza, Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta, który jest głównym księgowym budżetu,

 • uchwalanie budżetu Miasta, rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta,

 • uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 • uchwalanie programów gospodarczych,

 • tworzenie osiedli, ustalanie zakresu ich działania, a także zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania tym jednostkom środków budżetowych na realizację zadań,

 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Miasta przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia tych zasad Burmistrz może dokonywać wyżej wymienionych czynności wyłącznie za zgodą Rady,

b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza,

c) zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek,

d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym,

e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę,

f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza,

h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych miejskich jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym,

 • upoważnianie organów miejskich jednostek organizacyjnych oraz organów wykonawczych jednostek pomocniczych do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,

 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz z zakresu właściwości powiatu i województwa,

 • określanie wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

 • do wyłącznej właściwości Rady należy podejmowanie uchwał w sprawach:

a) herbu miasta,

b) flagi,

c) pieczęci miejskich,

d) nazw ulic,

e) nazw placów publicznych,

f) wznoszenia pomników,

g) ustanowienia miejskich obchodów: "Dni Makowa",

 • nadawanie honorowego obywatelstwa Miasta i odznaki "Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego",

 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

 • stanowienie w innych sprawach, zastrzeżonych ustawami do wyłącznej kompetencji Rady.

Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji.

Rada odbywa sesje zgodnie z przyjętym planem pracy.

Posiedzenia Rady są jawne.

Zawiadomienie o sesji winno być podane do wiadomości mieszkańców Miasta w sposób zwyczajowo przyjęty.

Rada na pierwszej sesji wybiera ze swego grona Przewodniczącego i 1 - 3 Wiceprzewodniczących. Liczba Wiceprzewodniczących ustalana jest odrębną uchwałą Rady. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Do pomocy w wykonywaniu swoich zadań Rada powołuje stałe lub doraźne komisje, które podlegają Radzie. Do zadań stałych komisji zgodnie z ich przedmiotem działania należy:

 1. sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady,

 2. opiniowanie i rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę,

 3. rozpatrywanie z własnej inicjatywy spraw istotnych dla mieszkańców Miasta,

 4. stała praca merytoryczna i koncepcyjna w zakresie spraw, dla których zostały powołane,

 5. kontrola Burmistrza i jednostek organizacyjnych pod względem zgodności ich działania z uchwałami Rady,

 6. opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych przez Radę, Burmistrza oraz radnych,

 7. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał,

 8. współpraca z innymi komisjami Rady.

 

W Radzie działają następujące stałe komisje:

    1) Komisja Konsultacyjno - Organizacyjna,

    2) Komisja Rewizyjna,

    3) Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Społeczno - Gospodarczego,

    4) Komisja Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej, Kultury i Kultury Fizycznej,

    5) Komisja Polityki Regionalnej.

Rada kontroluje działalność Burmistrza, miejskich jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Miasta; w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.  Do podstawowych zadań komisji rewizyjnej należy w szczególności:

 

   1) opiniowanie wykonania budżetu Miasta i występowanie z wnioskiem, do Rady o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową,

   2) kontrolowanie działalności Burmistrza, miejskich jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Miasta,

   3) kontrolowanie zgodności działań Burmistrza i jednostek organizacyjnych Miasta z podjętymi przez Radę uchwałami oraz obowiązującymi przepisami w zakresie:

a) wykonania budżetu Miasta, a w szczególności realizacji dochodów i wydatków,

b) gospodarowania (przeznaczania i wykorzystywania) składnikami majątkowymi, oddanymi w zarząd poszczególnym jednostkom organizacyjnym Miasta,

c) zawierania i wykonywania umów cywilno- prawnych,

d) organizowania przetargów,

e) sposobu zlecania i realizacji inwestycji oraz zadań miejskich,

   4) wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę w zakresie kontroli.
Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, przyjmuje zgłaszane postulaty i przedstawia je organom Miasta do rozpatrzenia.

 • opublikował: Robert Konarzewski
  data publikacji: 2012-04-25 10:56
 • zmodyfikował: Robert Konarzewski
  ostatnia modyfikacja: 2012-12-05 12:13

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19570
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-11-23 08:45

Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim

ul. Stanisława Moniuszki 6
06-200 Maków Mazowiecki

Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu
31 8917 0001 0012 5585 2000 0010

NIP: 757-10-01-456, REGON: 000524803

Dane kontaktowe

tel. +48 29 717 10 02, fax. +48 29 717 15 07

e-mail: urzad@makowmazowiecki.pl

FB: www.facebook.com/ummakowmazowiecki

Godziny urzędowania

Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim pracuje:

w poniedziałek, środę, czwartek w godzinach od 8.00 do 16.00

we wtorek od 8.00 do 17.00

w piątek od 8.00 do 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 719545
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-07-19 13:46

Stopka strony