Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Rządowe Centrum Legislacji
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Kalendarium

«wrzesień 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.makowmazowiecki.pl

Treść strony

RADA MIEJSKA

Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Mieście.

Do wyłącznej właściwości Rady należy:

 • uchwalanie i zmiana Statutu,
 • ustalanie wynagrodzenia Burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 • powoływanie i odwoływanie na wniosek Burmistrza, Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta, który jest głównym księgowym budżetu,
 • uchwalanie budżetu Miasta, rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta,
 • uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalanie programów gospodarczych,
 • tworzenie osiedli, ustalanie zakresu ich działania, a także zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania tym jednostkom środków budżetowych na realizację zadań,
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Miasta przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
  1. określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia tych zasad Burmistrz może dokonywać wyżej wymienionych czynności wyłącznie za zgodą Rady,
  2. emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza,
  3. zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek,
  4. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym,
  5. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę,
  6. tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
  7. określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza,
  8. tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych miejskich jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
  9. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym,
 • upoważnianie organów miejskich jednostek organizacyjnych oraz organów wykonawczych jednostek pomocniczych do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz z zakresu właściwości powiatu i województwa,
 • określanie wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 • do wyłącznej właściwości Rady należy podejmowanie uchwał w sprawach:
  1. herbu miasta,
  2. flagi,
  3. pieczęci miejskich,
  4. nazw ulic,
  5. nazw placów publicznych,
  6. wznoszenia pomników,
  7. ustanowienia miejskich obchodów: "Dni Makowa",
 • nadawanie honorowego obywatelstwa Miasta i odznaki "Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego",
 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 • stanowienie w innych sprawach, zastrzeżonych ustawami do wyłącznej kompetencji Rady.

Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji.

Rada odbywa sesje zgodnie z przyjętym planem pracy.

Posiedzenia Rady są jawne.

Zawiadomienie o sesji winno być podane do wiadomości mieszkańców Miasta w sposób zwyczajowo przyjęty.

Rada na pierwszej sesji wybiera ze swego grona Przewodniczącego i 1 - 3 Wiceprzewodniczących. Liczba Wiceprzewodniczących ustalana jest odrębną uchwałą Rady. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Do pomocy w wykonywaniu swoich zadań Rada powołuje stałe lub doraźne komisje, które podlegają Radzie. Do zadań stałych komisji zgodnie z ich przedmiotem działania należy:

 1. sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady,

 2. opiniowanie i rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę,

 3. rozpatrywanie z własnej inicjatywy spraw istotnych dla mieszkańców Miasta,

 4. stała praca merytoryczna i koncepcyjna w zakresie spraw, dla których zostały powołane,

 5. kontrola Burmistrza i jednostek organizacyjnych pod względem zgodności ich działania z uchwałami Rady,

 6. opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych przez Radę, Burmistrza oraz radnych,

 7. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał,

 8. współpraca z innymi komisjami Rady.

W Radzie działają następujące stałe komisje:

 1. Komisja Konsultacyjno - Organizacyjna,
 2. Komisja Rewizyjna,
 3. Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Społeczno - Gospodarczego,
 4. Komisja Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej, Kultury i Kultury Fizycznej,
 5. Komisja Polityki Regionalnej.

Rada kontroluje działalność Burmistrza, miejskich jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Miasta; w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną. Do podstawowych zadań komisji rewizyjnej należy w szczególności:

 1. opiniowanie wykonania budżetu Miasta i występowanie z wnioskiem, do Rady o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową,
 2. kontrolowanie działalności Burmistrza, miejskich jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Miasta,
 3. kontrolowanie zgodności działań Burmistrza i jednostek organizacyjnych Miasta z podjętymi przez Radę uchwałami oraz obowiązującymi przepisami w zakresie:
  1. wykonania budżetu Miasta, a w szczególności realizacji dochodów i wydatków,
  2. gospodarowania (przeznaczania i wykorzystywania) składnikami majątkowymi, oddanymi w zarząd poszczególnym jednostkom organizacyjnym Miasta,
  3. zawierania i wykonywania umów cywilno- prawnych,
  4. organizowania przetargów,
  5. sposobu zlecania i realizacji inwestycji oraz zadań miejskich,
 4. wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę w zakresie kontroli.

Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, przyjmuje zgłaszane postulaty i przedstawia je organom Miasta do rozpatrzenia.

Metryka

 • opublikował: Robert Konarzewski
  data publikacji: 2012-04-25 10:56
 • zmodyfikował: Robert Konarzewski
  ostatnia modyfikacja: 2012-12-05 12:13

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 97840
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-10-19 10:15